T4. Th4 8th, 2020

Thuthuatxiaomi.biz

Blog hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm rom MIUI

MiRoom

1 min read

 Mi6X MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c4292fac690037cf8b8f77494b09f5f9 Mi6 MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c0fd0267b2b59b04e56a269c8e916f13 Mi8Lite MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: 754fafa70b25bb63a9efe7c9a9174285 Mi8Pro MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: 37825EF27F6AECC51DAC8D98EB4A673D Mi8SE MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5:...

2 min read

 Mi5-PORT MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 13280ca8442760e1f8bbbd1c0cbc505c Mi5sPlus MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 45076f72dacbf39d7c18a163cb9fc310 Mi5s MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: b1ef845286b74b131453cebc81183419 Mi5X MIUI 9.10.10 Android 8.1.0MD5: 62c4f9aaf7b2e2ccc8b345ceb7bac210 Mi6X MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5:...

2 min read

Mi9TPro-RedmiK20Pro MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: 814f19ef9342f8dfcff4bcf93c8844f5 Mi9 MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: b78c54acb0eed852dc05085019ac6710 Mi8SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 8cab37ee35701feca065e3ca69d66ad3 Mi8 MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 4b434e43a394e0171b37c9dae8f314b5 Mi9SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5:...

3 min read

Danh sách thiết bị được hỗ trợ trong đợt này Mi5xMi6xMi8EEMi8liteMi8proMi8SEMi8Mi9SEMi9T-RedmiK20Mi9TPro-RedmiK20ProMiMax2MiMax3MiMIX2SMiMIX3MiPad4Pof1Redmi5plusRedmi5Redmi7  mớiRedmiNote5ALiteRedmiNote5APrimeRedminote5RedmiNote6ProRedmiNote7ProRedminote7 Dowload : https://drive.google.com/drive/folders/1f3x-BZYUz_6L8wNTiLnkDvfpQ1gQqSBY Thông tin quan trọng:Trước khi đặt...

×